Reader Digestion

Words might change you someday and forever.....

1 note

ภาพชนพื้นเมืองที่อาสัยอยู่ในเขต Arctic ซึ่งประสบความสำหรับในการล่าปลาวาฬนาเวล และกำลังตัดครีบออก รวมถึงค่อยแล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆ การล่าปลาวาฬประเภทนี้มีจุดประสงค์ในการนำหนังมาใช้งาน ซึ่งมีแหล่งรวมของวิตามินซี รวมถึงเขาที่ทำให้สัตว์ประเภทนี้ได้ชื่อว่าเป็นยูนิคอนแห่งท่องทะเล  ในยุคกลางแห่งยุโรป เขาของยุนิคอนนี้ มีค่ามากว่ามูลค่าน้ำหนักทองคำกว่า 10 เท่า ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีค่าแก่การล่าซึ่งจะมีค่าประมาณ 35,000 ต่อชิ้น

จำนวนของปลาวาฬนาเวลยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนัก แต่เชื่อว่าไม่ใช่จำนวนที่จะสูญพันธุ์แน่นอน แต่ก็มีความพยายามที่จะขึ้นบัญชีปลาวาฬชนิดนี้เป็นพันธุ์สงวน ซึ่งการสูญพันธุ์ในอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เนื่องจากงาของปลาวาฬชนิดนี้ยังคงเป็นที่ต้องการและมีราคามาก ในบางส่วนของทะเลเหนือยังคงต้องมีกฏหมายในการจำกัดการล่า 

Filed under reader digest whale hunting ล่าปลาวาฬ

  1. readerbox posted this